HÅLLBARHET

HÅLLBARHET FÖR FRAMTIDEN!

Med egen världsomfattande tillverkning inom luftdistribution så är det viktigt att vi tar ansvar och bidrar till en bättre och mer hållbar framtid för alla, genom bland annat att arbeta mot FN:s hållbarhetsmål.
TROX vill ligga i framkant och på våra 20 fabriker arbetas det kontinuerligt med att förbättra våra egna produktionsprocesser och vi är även på god väg med att kartlägga våra leverantörer. 
Vi ser också att hållbarhets-, ekonomisk- och social utveckling samverkar och ömsesidigt förstärker varandra.

Hållbarhetsarbetet är förankrat i ledningen och i den strategiska planen. Detta är viktigt för att vara framgångsrik på alla nivåer. Det börjar hos oss själva och med den grunden kommer vi att kunna arbeta mer rätt och se till att hållbarhetsaspekten finns med oss ​​i de olika beslutsprocesserna, vare sig det gäller sociala eller produktionsfrågor.

CO2-NEUTRALITET

TROX Auranor har som mål att vara CO2-neutrala i förhållande till scope 1 och 2 i slutet av 2025. Vi hade ett verifierat utsläpp på 82 ton CO2 i 2022 och här arbetar vi kontinuerligt med att minska detta till noll. Vi är på god väg med att registrera våra uppströmsutsläpp i scope 3, men här finns det större utmaningar med att få verifierade siffror från några av områdena.

ENERGIANVÄNDNING

Våra produktionsprocesser använder bara el som energikälla. Vi måste lika mycket fokusera på att minska energianvändningen på alla nivåer och i alla led. Ett uttalat mål är att vi under en 3-årsperiod ska minska energiförbrukningen med 40 % jämfört med den gamla fabriken.

HMS

TROX Auranors ledning och medarbetare ska tillsammans skapa en god arbetsmiljö och bra attityder kring HMS-arbetet. Vår viktigaste resurs är våra medarbetare. HMS-arbetet styrs av offentliga föreskrifter och företagets egen Hälsa, Miljö och Säkerhetspolicy.

Vi ska kontinuerligt arbeta med trivselaktiviteter och åtgärder för att förebygga sjukfrånvaro, skador, bränder och olyckor.

Vår verksamhet ska sträva efter att minska miljöpåverkan även utöver de officiella kraven. Vi söker hållbara och innovativa lösningar genom hela värdeskapandekedjan. TROX Auranor arbetar för att skapa ett bra inomhusklimat för människor med fokus på miljön.

Vi har nollvision för skador: "Att arbeta på TROX Auranor är hälsofrämjande. Ingen ska bli skadad på jobbet!”ÖPPENHETSLAGEN (TRANSPARENCY ACT)

RESPEKT FÖR GRUNDLÄGGANDE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH DRÄGLIGA ARBETSVILLKOR

Lagen ska främja företagens respekt för grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor i samband med produktion av varor och tillhandahållande av tjänster samt säkerställa att allmänheten har tillgång till information om hur företag hanterar negativa konsekvenser för grundläggande mänskliga rättigheter och anständigt arbete. betingelser.

För att säkerställa att våra leverantörer följer principer för ansvarsfulla affärer använder TROX Auranor Integrity Next – en webbaserad ESG-riskhantering – för bedömning av våra viktigaste leverantörer. Detta system implementerades i moderbolaget sommaren 2022 och TROX Auranor startade upp som första dotterbolag i september 2022.

Integrity Next säkerställer automatisk insamling av certifikat och självdeklarationer från våra leverantörer och säkerställer att informationen alltid är giltig. Systemet övervakar även händelser världen över som kan utgöra en risk för, eller via, våra leverantörer och meddelar oss omedelbart om detta.

Om det finns frågor som inte täcks av informationen på webbplatsen, vänligen skicka din förfrågan via denna länk: Frågor

TROX Auranors redogörelse för due diligence-bedömningar enl öppenhetslagen finns här:

RedogörelseCERTIFIERINGAR OCH REGISTRERINGAR

Byggvarubedömningen

Vi har bedömda produkter hos Byggvarubedömningen. 

Les mer

SUNDAHUS

Vi erbjuder produkter som har bedömts av SundaHus. Det är ett oberoende företag som erbjuder fastighetsägare ett brett utbud av tjänster för medvetna materialval.

Ta kontakt for mer informasjonEPD

En miljödeklaration, förkortat EPD (Environmental Product Declaration), är ett kort, informativt dokument som på ett standardiserat och objektivt sätt sammanfattar miljöprofilen för en komponent, en färdig produkt eller en tjänst. Denna beteckning, EPD, används både nationellt i Norge och internationellt. En viktig del av EPD-processen är implementeringen av en livscykelanalys (LCA) i enlighet med ISO 14040-14044-standarderna.

Metoderna som används i EPD-processen är standardiserade, vilket innebär att miljöinformation inom samma produktkategori kan jämföras objektivt från en produkt till en annan. Detta möjliggör en jämförelse oavsett geografiskt läge eller nationella skillnader. Huvudsyftet med EPD-standarden är att ge kunderna möjlighet att jämföra olika produkters miljöprofiler för att kunna fatta välgrundade beslut utifrån miljödeklarationerna. Kunden kan därmed bedöma och välja produkter som bäst matchar deras miljömål och värderingar. På så sätt spelar EPD en viktig roll för att främja miljömedvetenhet och hållbar konsumtion.

Du kan också hitta alla våra EPD:er på epd-norge.

EPD downloads

  • Tilluftsdon
  • Frånluftsdon
  • Spjäll och VAV
  • Ljuddämpar
  • Brandspjäll
  • Jethuvar och takhuvar
  • Renrum
  • Kylbafflar

RAPPORTER

KLIMAT- OCH MILJÖRAPPORT

Klimat- och Miljörapport 2022

HÅLLBARHETSRAPPORT TROX GROUP 2021

Hållbarhetsrapport TROX GROUP 2021

HÅLLBARHETSRAPPORT TROX GROUP 2022

Hållbarhetsrapport TROX GROUP 2022FNS HÅLLBARHETSMÅL

Koncernens övergripande mål är att ha CO2-neutral produktion i alla länder till 2040. Fabriken i Norge planerar att nå detta mål tidigare. TROX-gruppen framhåller FN:s hållbarhetsmål 3, 8, 9, 12, 13 och 17.

I Norge och Sverige prioriteras målen;

- 3 God hälsa och livskvalitet
- 8 Anständigt arbete och ekonomisk tillväxt
- 12 Ansvarsfull konsumtion och produktion
- 13 Stoppa klimatförändringarna

https://fn.se/globala-malen-for-hallbar-utveckling/SOCIAL HÅLLBARHET

MÄNNISKOR ÄR KÄRNAN I VAD VI GÖR - GEMENSKAPEN ÄR ANLEDNINGEN TILL VÅR FRAMGÅNG

Som en del av vårt samhällsansvar vill vi bidra till att fler kommer i arbete. Mångfald och inkludering är helt avgörande för att vara en bra arbetsplats!


– Vi ska stå bättre rustade att lösa utmaningar

– Det öppnar upp perspektiv

– Vi blir mer innovativa genom att få fler förslag på förbättringar

– Vi lär oss mer och av varandras olika erfarenheter

– Det är nödvändigt att tillsätta alla vakanser, och att rekrytera tillräckligt många medarbetare

– Det ger oss fler alternativ när vi ska rekrytera

– Det ökar välbefinnandet och det blir roligare på jobbetUPPLÄRNING

UTBILDNING I ALLA DELAR ÄR VIKTIGT!

Vår LEAN-produktionsfilosofi kräver att alla får upplärning och utbildning inom flera områden, så att vi kan säkerställa flexibilitet och snabba förändringar. Vi ska kunna säkerställa kvalitet och underhåll i produktionen samt kvalitet i system och kundvård.

Dessutom kan vi erbjuda system- och produktutbildning till våra kunder och kontakter genom TROX Academy.

Intern upplärningCOMPLIANCE

RIKTLINJER FÖR GOTT AFFÄRSUPPFÖRANDE

Över hela världen har TROX-företagen samma riktlinjer för att säkerställa rättvis och korrekt behandling av våra kunder, leverantörer och andra affärspartners i enlighet med tillämpliga lagar och etiska principer. Alla anställda är informerade om riktlinjerna och dessa finns alltid tillgängliga i personalhandboken och online. 

Business conduct guideline
Code of Conduct för leverantörerVISSELBLÅSNING

Om någon har information om leverantörer eller kan peka på faktiska negativa konsekvenser för grundläggande mänskliga rättigheter som har avslöjats av den informationssökande eller tredje part, så vill vi informeras om detta omgående.

Informera om brott mot mänskliga rättigheterproduction {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Share page

Rekommendera denna sida

Rekommendera denna sida ved att senda en link på mail.

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Dela sidan

Tack för din rekommendation!

Din rekommendation har skickats och bör anlända inom kort tid.


Kontakt

Vi är här for dig

Vänligen skriv ditt meddelande och ärende

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Kontakt

Tack for ditt meddelande!

Ditt meddelande har skickats och kommer att behandlas inom kort tid. Vår serviceavdelning återkommer til dig så snart vi har möjlighet.

Kontakt

Vi är här for dig

Vänligen skriv ditt meddelande och ärende

Bifoga (max 10MB)

Fält markerade med en (*) är obligatoriska.

Kontakt

Tack for ditt meddelande!

Ditt meddelande har skickats och kommer att behandlas inom kort tid. Vår serviceavdelning återkommer til dig så snart vi har möjlighet.